Telefon: (22) 57 39 733 Fax: (22) 57 39 757 E-mail: info@cibetreenergy.pl
Znajdujesz się w: Energia odnawialna > Wiatr > Projekty farm wiatrowych

Projekty farm wiatrowych

FARMY WIATROWE to z pewnością najbardziej dynamicznie rozwijająca się branża spośród wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii. Zmiany w prawodawstwie z 2002 roku wprowadzające mechanizmy wsparcia w postaci świadectw pochodzenia miały niewątpliwie pozytywny wpływ na rozwój branży. Całkowita moc zainstalowana w turbinach wiatrowych w Polsce wyniosła 3390 MW (stan na 31.12.2013 na podstawie URE), a wielokrotnie większa moc jest w fazie wstępnego planowania.

Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej pozwala na osiągnięcie szeregu korzyści ekologicznych, społecznych i gospodarczych. Podstawowe korzyści z niej płynące dla środowiska naturalnego to:

  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych
  • Poprawa jakości powietrza, uniknięcie emisji tlenków węgla, siarki, azotu i pyłów do atmosfery
  • Brak jakichkolwiek odpadów i ścieków, brak zanieczyszczeń wody,
  • Wiatraki zajmują jedynie niewielkie powierzchnie gruntu i praktycznie nie powodują zmiany dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu.

zdjęcia copyright: Wojciech Stańczyk

 

Przygotowanie do budowy projektu farmy wiatrowej wymaga dużego nakładu finansowego, jest także praco- i czasochłonne. Wieloletni proces przygotowawczy składa się z następujących elementów:

 

Pozyskanie prawa do gruntu

Grunt, na którym posadowione są wiatraki to najczęściej tereny wykorzystywane rolniczo. Najbardziej powszechną formą pozyskania prawa do użytkowania gruntu na cele wiatrowe jest podpisanie z właścicielem umowy dzierżawy. Orientacyjnie można powiedzieć, że na gruncie o powierzchni 250 ha może stanąć ok.10 turbin wiatrowych o mocy 2-3 MW każda.
Jednakże obszar zajęty pod turbiny stanowi tylko niewielki fragment całego gruntu, który dalej, z powodzeniem może być wykorzystany w dotychczasowy sposób. Umowa dzierżawy jest zatem dla właściciela gruntu możliwością uzyskania dodatkowych przychodów kosztem bardzo niewielkiego fragmentu terenu.

 

 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Duże farmy wiatrowe z reguły wymagają sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego albo jego zmiany. W tym celu wykonywane są różnorodne analizy, które mają na celu ocenę terenu i stworzenie projektu zgodnie z oczekiwaniami Gminy w myśl obowiązujących przepisów urbanistycznych i administracyjnych. Zmiana MPZP jest czasochłonna i zabiera ok. 12 miesięcy, jednakże jest procedurą bezpieczną pod kątem przyszłej realizacji inwestycji zarówno dla Gminy, która opracowuje MPZP jak i dla inwestora
     

Pomiar wietrzności

Dla komercyjnych farm wiatrowych wymagane są lokalne, co najmniej jednoroczne pomiary wietrzności. Do pomiaru wykorzystuje się specjalistyczne maszty o wysokości najlepiej docelowej wysokości osi wirnika turbiny.
Żeby pomiar był akceptowany przez banki finansujące inwestycje wiatrowe musi spełniać surowe wymogi odnośnie wysokości pomiaru, jakości urządzeń pomiarowych itp. Dodatkowo tworzona jest specjalistyczna ekspertyza wiatrowa. Szacowana w niej wydajność turbin na podstawie danych pomiarowych przeliczana jest na średnią wieloletnią, gdyż jednoroczny okres pomiarowy jest zbyt krótki aby prawidłowo uwzględnić fluktuacje wietrzności rok do roku.

 

Uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Dokument ten, popularnie nazywany „Decyzją Środowiskową” wydawany jest przez stosowny organ administracji publicznej. Jego podstawą jest niezwykle wnikliwa ocena oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji. Jej uzgodnienia dokonuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w oparciu o wcześniej sporządzony Raport Oddziaływania na Środowisko zawierający szczegółowe analizy wpływu inwestycji m.in. na krajobraz, emisję hałasu, faunę i florę na danym terenie. Wpływ na ostateczny kształt Decyzji ma także opinia społeczności lokalnej.

     

Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Kwestia uzyskania warunków przyłączenia farmy wiatrowej do sieci elektroenergetycznej jest obecnie jednym z najbardziej newralgicznych problemów. Infrastruktura linii przesyłowych rozmieszczona jest w Polsce bardzo nierównomiernie. Stosunkowo mocno rozbudowana jest w południowych rejonach kraju, gdzie występuje zdecydowana większość polskiego przemysłu. W rejonach północnych infrastruktura ta jest dużo mniej rozbudowana, a to właśnie tam występują zdecydowanie lepsze warunki wietrzności niż na południu.

 

Pozwolenie na budowę

Prawomocne pozwolenie na budowę farmy wiatrowej wieńczy skomplikowany i długotrwały administracyjny proces przygotowawczy inwestycji. Do pozwolenia na budowę należy przygotować projekt budowlany obejmujący dokładną lokalizację turbin, fundamentowanie, drogi dojazdowe, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej itd.

     

Finansowanie

Z racji bardzo wysokich kosztów inwestycyjnych budowa większości projektów wiatrowych realizowana jest w oparciu o finansowanie dłużne. Możliwość jego uzyskania na satysfakcjonującym poziomie zależy praktycznie od wszystkich elementów projektu. Z tego względu przygotowanie rzetelnego i wiarygodnego business planu stanowi nieodzowny element w procesie uzyskiwania finansowania.